UN Global Compact

I 2000 lanserte FN Global Compact som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 7000 deltagere, hvorav over 5200 bedrifter fra 130 land. Over halvparten av deltagerne er små og mellomstore bedrifter.

Global Compact baserer seg på ti grunnleggende prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene (se nedenfor) er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt. Global Compact representerer en global referanseramme for næringslivet når det gjelder hva samfunnsansvar innebærer.

Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med disse ti prinsippene.

Global Compact har to hovedmålsettinger:

• Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
• Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling

Her er en oversikt over norske bedrifter og organisasjoner som har sluttet seg til Global Compact.

I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes FNs Global Compact frem som et godt rammeverk for hvordan man kan jobbe målrettet med samfunnsansvar.

Dette heftet introduserer FNs Global Compact – et hjelpemiddel for bedrifter som ønsker å ta sitt samfunnsansvar på alvor.

 

FNs Global Compacts ti prinsipper:

Menneskerettigheter 

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon 

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.