Menneskerettigheter

Den hierarkiske sosiale splittelsen som oppstår når noen er født med spesielle rettigheter, strider med Menneskerettighetserklæringens artikkel 1, som sier at ”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.”

Kastediskriminering omfatter grove brudd på sivile, politiske, økonomiske og kulturelle rettigheter. Kastediskriminerte nektes et liv med likestilling og verdighet.

I følge FNs spesialrapportør på diskriminering omfatter kastediskriminering blant annet disse bruddene:
- Retten til liv og trygghet og frihet fra vold.
- Retten til likestilt politisk deltagelse i samfunnet
- Retten til rettssikkerhet
- Retten til eget land
- Retten til likestilt tilgang til offentlige sisiale tjenester
- Retten til religionsfrihet
- Retten til ekteskapsfrihet
- Retten til utdanning
- Retten til kulturell identitet
- Retten og muligheten til fritt yrkesvalg
- Retten til rettferdige og gode arbeidsforhold
- Retten til frihet fra tvunget arbeid
- Retten til å slippe ond, umenneskelig og nedverdigende behandling
- Retten til helse
- Retten til mat, vannsanitær, klær og bolig

Kastediskriminierende samfunn gjennomsyres av strafferfrihet for gjerningsmennene. Dalit-saker rapporteres, etterforskes og straffeforfølges ofte ikke. Politi, dommere og advokater hører ofte til høyere kaster selv, og er lite villige til å etterforske og straffeforfølge Dalit-saker. Veldig få saker som omhandler diskriminering av Daliter fører til straff.

Med klar referanse til kastediskriminerende samfunn anbefaler FNs komité mot rasediskriminering at det iverksettes ”avgjørende tiltak for å sikre likeverdig tilgang til rettssystemet for alle medlemmer i et samfunn basert på opphav, i tillegg til straffeforfølging av personer som diskriminerer på grunn av opphav, samt å tilkjenne offer for denne kriminaliteten fullgod erstatning”.

Les mer om IDSN sitt internasjonale arbeid mot kastediskriminering (engelsk)
Lær mer om kastediskriminering på “Human Rights Correspondence School”