Yearly Archives: 2015

Yearly Archives: 2015

Jun 26 2015

Ber om konkrete tiltak for å hindre kastediskriminering under gjenoppbyggingen av Nepal

by Asle Stalleland in News

I et brev til utenriksminister Børge Brende berømmer det norske dalitsolidaritetsnettverket Brende for å ta opp spørsmålet om kaste under donorkonferansen i Kathmandu, og oppfordrer samtidig til konkrete tiltak for å sikre at kastediskrimineringen blir mindre, ikke større gjennom norsk hjelp til gjenoppbyggingen av Nepal.

Dette er brevet dalitnettverket har sendt Børge Brende:

Utenriksminister Børge Brende
Utenriksdepartementet Oslo, 25.juni 2015

Jordskjelvene i Nepal 25. april og 12. mai i år var en stor tragedie for et land som allerede før jordskjelvene opplevde store sosiale og politiske utfordringer. Andelen kasteløse i Nepal er omstridt, men ligger trolig mellom 13-20% av befolkningen, eller 4 – 6 millioner. Til tross for at kastesystemet ble offisielt avviklet i 1963 er daliter eller kasteløse fortsatt diskriminert på de fleste områder i samfunnet.
Vi i Det norske dalit solidaritetsnettverket vil berømme utenriksministeren for å nevne daliter spesifikt i talen fremført under donormøtet i Kathmandu 25. juni. Vi ønsker samtidig å påpeke viktigheten av at organisasjoner av daliter involveres i nødhjelpsarbeidet og i de kommende gjenoppbyggingsfasene. Vi ber også om at det stilles krav til mottakerne av norske nødhjelps – og gjenoppbyggingsmidler om å rapportere på kastediskrimineringsproblematikken, slik at norsk innsats ikke diskriminerer, men aktivt fremmer større likhet og rettferdighet på tvers av kastesystem og samfunnsstrukturer i Nepal.
International Dalit Solidarity Networks (IDSN) rapport «Equality in Aid» fra 2013 dokumenterer strukturell diskriminering i flere store nødhjelpsoperasjoner på 2000-tallet. Derfor har en rekke ledende dalit-organisasjoner gått sammen for å undersøke om diskriminering på grunnlag av kaste også har funnet sted i nødhjelpsarbeid i etterkant av de to jordskjelvene i Nepal.
I den foreløpige rapporten «Waiting for Justice in Response» kommer det fram at daliter ofte er ignorert i den offentlige registreringen av tap i forbindelse med jordskjelvet. 60-70% av daliter uten tak over hodet ventet fortsatt på hjelp til telt/presenninger og 80% av hjelpen til telt og presenninger hadde blitt delt ut til den dominante kasten i lokalsamfunnet.
På bakgrunn av dette oppfordrer vi den norske regjeringen til konkrete tiltak for å sikre at norsk innsats for gjenoppbygging av Nepal ikke bidrar til økte forskjeller, men aktivt fremmer et samfunn med like muligheter, uavhengig av kaste. I forbindelse med nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet i Nepal oppfordrer vi derfor den norske regjeringen til å:
• Prioritere organisasjoner med god kjennskap til Nepal og gode nettverk av lokale organisasjoner som sikrer en kaste-sensitiv tilnærming i rehabilitering og gjenoppbyggingen.
•Stille krav til bevissthet omkring kaste i nødhjelps- og rehabiliteringsarbeidet, for eksempel ved konkrete rapporteringskrav.
•Fremme inkludering og involvering av organisasjoner av daliter i den norsk støttede nødhjelps- og gjenoppbyggingsinnsatsen.
•Se nødhjelps – og gjenoppbyggingsarbeidet i sammenheng med det langsiktige utviklingsarbeidet, slik at innsatsen etter jordskjelvet ikke bidrar til en forverret situasjon for de kasteløse, men mer sosial rettferdighet. Spesielt vil vi peke på behovet for tiltak som bekjemper barnearbeid og fremmer utdanning for barn og ungdom med dalit bakgrunn, samt arbeidsplasser for voksne daliter.

På vegne av det norske dalit solidaritetsnettverket
Kristin Storaker

Read more

Jun 24 2015

Et Nytt Nepal?

by Asle Stalleland in News

Når Nepal skal bygges opp igjen etter jordskjelvet er det ikke bare husene som må sikres bedre, skriver Utviklingsfondet og Strømmestiftelsen i en kronikkk i Dagbladet, trykket 7.5. 2015. Les kronikken her:

Read more

May 05 2015

Møt indisk menneskerettighetsaktivist

by Asle Stalleland in News

Det norske dalit-solidaritetsnettverket inviterer til åpent møte med den indiske menneskerettighetsforkjemperen Suman fredag 8. mai, kl 11-12.30.

Suman er nestleder i FIAN India, og har svært lang erfaring fra menneskerettighetsarbeidet der.

8. mai er hun i Norge og vil gjerne gi oss en oppdatering på noen viktige og aktuelle tema om den nåværende situasjonen i India. Blant temaene hun vil belyse er:

- Endringer i situasjonen for MR-organisasjoner i India
- Situasjonen for daliter i India – går vi i riktig retning?
- FIAN Indias pågående menneskerettighetsarbeid
- Hvordan jobber vi best fra Norge og internasjonalt for å bedre situasjonen for daliter?

Møtet vil starte med en presentasjon av det norske dalit-solidaritetsnettverket, etterfulgt av Sumans presentasjon og diskusjon.

Sted: FORUMs lokaler i Storgata 11.
Tid: Fredag 8. mai, kl 11.00-12.30

Send en mail til lovise.ribe@fian.no for påmelding innen torsdag 7. mai!

Read more

Mar 13 2015

Viktig med fokus på kastediskriminering i Stortingsmelding om menneskerettigheter

by Asle Stalleland in News

Det norske dalit-solidaritetsnettverket ønsker Stortingsmeldingen om menneskerettigheter velkommen og ber om et bredt fokus på kastediskriminering. Nettverket har gitt følgende innspill til meldingen:

 

Det norske dalit-solidaritetsnettverket (N-DSN) ønsker meldingen til Stortinget om menneskerettigheter velkommen. Vi er glad for at meldingen har valgt ut «likeverd og like muligheter» som ett av tre satsningsområder, og synes det er positivt at kastebasert diskriminering omtales i en egen boks på side 33. Kastediskriminering rammer opp mot 260 millioner mennesker i dag. Å oppnå rettferdig fordeling i land med omfattende kastediskriminering vil antagelig være umulig uten å adressere denne tematikken spesifikt. Vi ser at omfanget av dette enorme menneskerettighetsbruddet vanskelig fanges i en liten boks, og ønsker derfor å fremme noen flere innspill rundt dette temaet:

 

Boks 3.13 – Kastebasert diskriminering

Vi ønsker en konkretisering av hvordan Norge skal jobbe videre mot kastediskriminering. I boksen på s. 33 står det at Norge skal jobbe for «økt oppmerksomhet om kasteproblematikk i internasjonale fora». Vi ser gjerne at det utarbedies noe mer konkret, som f.eks. kulepunkter med prioriterte innsatsområder, som kan supplere det nåværende innholdet om hvordan Norge planlegger at dette arbeidet skal gjøres. I tillegg er det svært viktig å supplere det internasjonale fokuset med bilateralt arbeid i land hvor kastediskriminering er utbredt. Sivilsamfunnsorganisasjoner som, både lokalt og internasjonalt, jobber mot denne formen for diskriminering trenger støtte fra stater internasjonalt. Vi ønsker at følgende legges til i boksen:

  • Norge skal ta opp kasteproblematikk i bilaterale og politiske dialoger i land hvor det forekommer kastediskriminering.
  • Norge skal støtte opp under det arbeidet sivilsamfunnsaktører gjør mot kastediskriminering.

 

Kvinner og kastediskriminering

Fokuset på lavkastekvinner og den overlappende diskrimineringen de opplever, i form av kaste, kjønn og ofte sosio- økonomiske forhold, er viktig, og vi ser gjerne at regjeringen inkorporerer dette perspektivet i sin satsning på kvinner og likestilling under punkt 3.4.1 (s. 33-34), hvor det står at kvinner fra minoritetsgrupper og kvinner med nedsatt funksjonsevne er særlig utsatt.

  • Vi ønsker at «kvinner fra marginaliserte grupper» tilføyes dette avsnittet.
  • Vi mener at «kaste» bør nevnes i oppramsingen av grupper under Norges likestillingsinnsats på s. 33.

 

Utdanning og kastediskriminering

Meldingen satser tydelig på utdanning og har signalisert en økt innsats for grunnutdanning for barn. Vi mener at meldingen bør se spesifikt på kasterammede land og sette fokus på barn fra sårbare grupper som daliter. Analfabetisme og andelen barn og unge som dropper ut av skolen er svært høy blant daliter. Det er viktig å fremheve behovet for god kvalitet på den utdanningen som tilbys både i teori og praksis, slik at kastediskriminering ikke reproduseres i utdanningssystemet i kasterammede land. Dette kan fremheves i avsnittet om utdanning, s. 24-25, om barn, s. 34-35 og s. 80-81.

  • Vi ønsker at regjeringen inkluderer kasteperspektivet i arbeidet med utdanning, samt søker å fjerne alle barrierer som hindrer sårbare grupper, som daliter, fra å benytte seg av sin rett til utdanning uten diskriminering.

 

Næringsliv og kastediskriminering

Norsk næringsliv er sterkt til stede i flere land hvor kastediskriminering er utbredt. Vi mener at Norge har et særskilt ansvar for å ta opp menneskerettighetsutfordringer hvor norsk næringsliv er til stede. Det står på s. 55 at regjeringen skal legge til rette for at næringslivet får nødvendig informasjon om internasjonale retningslinjer og den lokale menneskerettighetssituasjonen. Dette er vi positive til. Vi oppfordrer til å inkludere informasjon om kastediskriminering samt Ambedkarprinsippene[1] i denne informasjonen. Et av Ambedkarprinsippene går på å utvikle en plan for kvotering av daliter, med særlig fokus på dalitkvinner. Dette søker å jevne ut underrepresentasjonen av daliter i som arbeidstakere i privat næringsliv.

  • Vi ønsker at regjeringen inkluderer kasteperspektivet i sitt arbeid med ansvarlig næringsliv og at de bruker Ambedkarprinsippene.
  • Vi ønsker at Norge tar ansvar internt for egne aktiviteter i land hvor det forekommer kastediskriminering, bl.a. ved å gi ambassadepersonell (både norske og lokalt ansatte) opplæring i hvordan gjenkjenne og håndtere kastediskriminering. Således vil de være i bedre stand til å bistå norsk næringsliv i slike spørsmål.
  • Vi ønsker at statens tilrettelegging for næringsvirksomhet i kastediskriminerende land skal proaktivt sikre at slik diskriminering unngås i prosjekter som staten medvirker til å realisere, og når mulig sørge for at kaster som diskrimineres av andre aktører inkluderes i virksomheten.

 

Religiøse minoriteter og kastediskriminering

Stortingsmeldingen fremhever at tros- og livssynsfriheten gir alle mennesker frihet til å utøve sin tro, s. 22. I denne sammenheng bør situasjonen for muslimske og kristne daliter løftes frem, da de ofte er utsatt for dobbel diskriminering, i form av kaste og at de tilhører en religiøs minoritet. Dette viser seg i lovgivning i India, hvor muslimske og kristne daliter er fratatt daliters kvoteringsrettigheter. Dette kan også fremheves på s. 80-81.

  • Vi ønsker at regjeringen adresserer diskrimineringen av muslimske og kristne daliter i internasjonale fora samt i bilaterale samtaler.

 

Klima- og miljøpolitikk og kastediskriminering

Vi er positive til at viktigheten av menneskerettighetenes rolle i klima- og miljøpolitikken understrekes i meldingen. Vi har de siste årene sett flere eksempler på klimaendringenes negative konsekvenser for fattige menneskers livsgrunnlag, og økt fokus på dette er viktig for å dempe de negative effektene.

  • Vi anbefaler regjeringen å styrke arbeidet innenfor klimatilpasning og arbeide for at klimatilpasningsplaner tar hensyn til sårbare grupper, herunder daliter, sine rettigheter, inkludert medbestemmelsesrett i utforming og gjennomføring, samt tilgang til finansieringsmekanismer.

 

Med vennlig hilsen,

Det norske dalit solidaritetsnettverket (N-DSN)

N-DSN tilsluttede organisasjoner: Det norske menneskerettighetsfondet, Fian Norge, Mellomkirkelig råd, Plan Norge, Raftostiftelsen, Stefanusalliansen, Strømmestiftelsen og Utviklingsfondet.[1] Ambedkar-prinsippene er retningslinjer utviklet for utenlandsk investering i Sør Asia. De gir veiledning på ansettelse samt hvordan bedrifter kan unngå å delta i økonomisk og sosial diskriminering av daliter. Se her for mer informasjon: http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/IDSN/Ambedkar_Principles_brochure.pdf

Read more