Norge setter kaste på dagsordenen i FN!

Jun 12 2012

Norge setter kaste på dagsordenen i FN!

by Tom in News

I dag diskrimineres om lag 260 millioner mennesker gjennom det tradisjonelle kastesystemet. De fleste av dem bor i India. 24. mai 2012 ble India konfronterer med denne diskrimineringen av egen befolkning, gjennom Menneskerettighetsrådets Universal Periodic Review (UPR). I alt 14 land tok opp dette temaet. Etter press fra Det norske dalitsolidaritetsnettverket (DSN Norge) nevnte også Norge daliter og adivasis i sitt innlegg.

Til tross for at India har et godt lovverk mot kastediskriminering, er få endringer skjedd i samfunnet. Flere hundre millioner mennesker er frarøvet tilgang til helt fundamentale menneskerettigheter. Bekymringsmeldingene under høringen bekrefter at situasjonen for såkalte ”scheduled castes and scheduled tribes”, inkludert daliter og adavasis, er svært alvorlig.

I sin landrapport viste India til et imponerende repertoar av gamle og nye lover og tiltak, til bekjempelse av alle former for diskriminering. Landet ble deretter anbefalte å ratifisere FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling (CAT), å styrke kvinners og barns rettigheter, å avskaffe dødsstraff, samt å styrke oppfølging av antidiskrimineringslovene som til nå ikke har gitt de nødvendige og etterlengtede resultatene. I tillegg ble de anbefalt å ratifisere tilleggsprotokollen til Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (TP-ØSK), som skal sikre enkeltindividers klagerett.

”Vi er fornøyd med at Norge eksplisitt nevnte daliter og adavasis, og presiserte behovet for å implementere anbefalingene til FNs Spesial Rapporteur for menneskerettighetsforsvarere,” sier Kristin Kjæret fra FIAN Norge, som var tilstede i Genéve under høringen. Thailand, Japan, Ghana, Tsjekkia, Nicaragua, Tyskland, USA, Vatikanstaten, Chile, Canada, Luxemburg, Ungarn, Danmark og Slovenia, var blant landene som kommenterte kastebasert diskriminering. DSN Norge ser dette som et viktige skritt i synliggjøringen av kasteproblematikken, som til tross for sitt enorme omfang og umenneskelige karakter har fått altfor liten oppmerksomhet i både nasjonale og internasjonale fora.

Dessverre unngikk India å svare direkte på kasterelaterte spørsmål, og utsatte dermed en eventuell kommentar til den endelige rapporten, som Menneskerettighetsrådet presenterer i september i år. Det gjenstår dermed å se hvordan landets myndigheter tenker å svare på utfordringene knyttet til kastediskriminering. Høringen har likevel bidratt til å rette søkelyset mot Indias manglende handlinger. Det er nå opp til myndighetene å anerkjenne anbefalingene fra UPR og sette igang tiltak for å bekjempe disse rettighetsbruddene og endre holdningene blant befolkningen. Internasjonalt press kan gjøre det vanskelig for den økonomiske stormakten å bortforklare kastediskriminering i framtiden.

UPR er en internasjonal mekanisme der alle FN-land følges opp av Menneskerettighetsrådet hvert 4.-5. år, i Genéve. Delegasjoner fra 80 nasjoner deltok under årets høring av India.